Επικαιροποιημένη Νομοθεσία που αφορά στη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επισυνάπτεται πιο κάτω η επικαιροποιημένη Νομοθεσία που αφορά στη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναγράφονται με τη σειρά οι κάτωθι νομοθεσίες:

  • Ο περί Δήμων Νόμος του 2022.
  • Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022.
  • Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός Αρ. 2) Νόμος του 2022.

Ο περί Δήμων Νόμος του 2022

ο-περί-Δήμων-Νόμος-του-2022

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022

ο-περί-Επαρχιακών-Οργανισμών-Αυτοδιοίκησης-Νόμος-του-2022

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός Αρ. 2) Νόμος του 2022

Ο-περί-Κοινοτήτων-Τροποποιητικός-Αρ.-2-Νόμος-του-2022