Paydayloans Paydayloans

Ιστορική Αναδρομή της Πολεοδομίας στην Κύπρο

Η γένεση του χωρικού σχεδιασμού στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε σε περίοδος όπου η Κύπρος ήταν υπό Αγγλικό Καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα στα μέσα του 1940, η Κυβέρνησης της Βρετανικής Αποικίας δημιούργησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και λίγο αργότερα το 1954 εφαρμόστηκε ο Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμός (http://www.moi.gov.cy).

Την περίοδο αυτή η Αγγλική Κυβέρνηση εκτός από τα προβλήματα της άναρχης δόμησης που είχε να αντιμετωπίσει, εντούτοις επικρατούσαν και αρκετοί ιοί που επιβαλλόταν να λάβουν άμεσα μέτρα για την αμβλύνσεις του μέσο της  βελτίωσης των συνθηκών υγιεινής. Έτσι, η  Βρετανική Κυβέρνηση προχώρησε στην ανάθεση  εξουσίας τη Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να  δημοσιεύσει χάρτες  χρήσεων γης και πολεοδομικών ζωνών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη τα μέλη του Τμήματος  Πολεοδομίας και Οικήσεως είχαν κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό ενώ παράλληλα καθοδηγούσαν και στήριζαν τις Τοπικές Αρχές προκειμένου να καθορίσουν ζώνες  και μέσα  ελέγχου της εφαρμογής τον Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών (http://www.moi.gov.cy).

Το 1955-1959 είναι το μεγάλο ξέσπασμα οπού ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου ενάντια στους Άγγλους. Ο αγώνας αυτός είχε ως αποτέλεσμα την Ανεξαρτησίας της Κύπρου το 1960. Το 1960 αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην  πολεοδομία γιατί λίγο νωρίτερα το 1957 η Αγγλική Κυβέρνηση είχε ετοιμάσει το Νομοσχεδίο περί Πολεοδομίας (1957) το οποίο δεν εφαρμόστηκε πότε λόγο του αγώνα που ξέσπασε, παρεμπίπτοντος όμως με την ανεξαρτησία της Κύπρου ξεκίνησε η αναθεώρηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου υπό Κυπριακό καθεστώς.  Ο λόγος  για τον οποίο χρειάστηκε η αναθεώρηση του νομοσχεδίου είναι ότι την εποχή εκείνη η αύξηση της αστικοποίηση της βιομηχανίας αλλά και των δραστηριοτήτων του  τριτογενή τομέα καθώς και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού δημιούργησαν  προβλήματα.

Μεταξύ του 1955-1960 ξεκίνησε η ετοιμασία του Planning Report από το W. W. Morris το οποίο δεν αποτελούσε νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά ήταν μια πρόκληση για χωροταξικό προγραμματισμό (country planning) και υποταγή του υφιστάμενου και μελλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού σε αυτό, με διάρκεια εφαρμογής  50 χρόνια. Το Planning Report, προνοούσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ωστόσο , οι διάφορες διαταραχές που επικρατούσαν στο Νησί όπως οι διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού και την ανεξαρτητοποίηση, και οι φόβοι της Αποικιακής Κυβέρνησης ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ερμηνευόταν αρνητικά από τους Κυπρίους τέθηκε εμπόδιο στην επίσημη εφαρμογή του (http://www.greekarchitects.gr).

Λίγο αργότερα, το  1967 υιοθετείται για πρώτη φορά σε στρατηγικό επίπεδο η πρώτη Πολεοδομική Μελέτη για την Κύπρο, ενώ το πρώτο νομοσχέδιο ετοιμάστηκε το 1968 από την Κυπριακή Δημοκρατία και τέλος το 1972 θεσπίστηκε επίσημα σε Νόμο ( «Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 1972»). Οι ανάγκες του νησιού για πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελούν μερικές από τις σημαντικότερες πρόνοιες του νόμου. Στο  νόμο αυτό γίνεται αναφορά σε τέσσερα σχέδια ανάπτυξης α) στο Σχέδιο για τη Νήσο, β) στα Τοπικά Σχέδια, γ) στα  Σχέδια Περιοχής και δ) στη Δήλωση πολιτικής. Από τα τέσσερα αυτά σχέδια το τελευταίο το οποίο ενσωματώθηκε στο νόμο ήταν Το Σχέδιο για τη Νήσο και ψηφίστηκε από το  Υπουργικό Συμβούλιο στης 9 του Μαϊ 1974. Ωστόσο, όμως παρά το γεγονός ότι ο Νόμος ήταν έτοιμος για να τεθεί σε εφαρμογή, στις 1η Ιουλίου του 1974 ξεσπά η Τουρκική εισβολή και ανατρέπει τα πάντα. Την περίοδο εκείνη επικρατούσε μια χαοτική κατάσταση στην Κύπρο με καταστροφές του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, θανάτους αλλά και ταυτόχρονα είχαμε και την παγιοποίηση της  εφαρμογής του Νόμου. Παρά τις  ανατρεπτικές συνθήκες  που προέκυψαν στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της Νομοθεσίας, εντούτοις το 1990 πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του Νόμου (http://www.moi.gov.cy).

Τέλος, από το 1990 μέχρι σήμερα η εφαρμογή του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, πραγματοποιείτε ολοκληρωμένα και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει την αρμοδιότητα ενός πολύ μεγάλου φάσματος εργασιών. Με την ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συμμετοχή του Τμήματος σε νέες δράσεις και προγράμματα γίνεται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς για την καλύτερη αποτελεσματικότητα (http://www.greekarchitects.gr).